• Czym są konsultacje społeczne ?

  Konsultacje społeczne. To instytucja polegająca na wyrażaniu przez członków zbiorowości opinii na temat przedstawionego jej zagadnienia. Konsultacje są także jedną z metod dialogu obywatelskiego. Jest to proces informowania i zasięgania opinii obywateli (a także organizacji pozarządowych) podczas podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących m. in. ważnych aktów prawnych, planowanych inwestycji oraz innych istotnych przedsięwzięć. Ciekawą definicje celu konsultacji społecznych proponują także uchwały jednostek samorządu terytorialnego w sprawie konsultacji. I na przykład: Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich, z późn. zm. Celem prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Kraków jest stworzenie płaszczyzny partycypacji społecznej w sprawach ważnych dla Miasta, takich jak projekty wieloletnich miejskich programów rozwoju i inwestycji, inwestycje miejskie oraz inne projekty i przedsięwzięcia ujęte w budżecie i powodujące znaczącą zmianę warunków życia mieszkańców.
 • Kiedy konsultacje są obowiązkowe ?

  Konsultacje są obowiązkowe w momencie :

  a. Tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic,
  b. Nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,
  c. Ustalania i zmiany nazwy gmin oraz siedziby ich władz,
  d. Tworzenia jednostki pomocniczej.
  e. Projektowania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  f. Projektowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • Dlaczego warto prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie. Znaczenie konsultacji?

  Poniżej przedstawiono zestawienie korzyści wynikających z przeprowadzenia procesu konsultacji w samorządzie:

  • Przeprowadzenie konsultacji daje możliwość pozyskania informacji od obywateli, mieszkańców, również zwrotnych informacji odnośnie działań administracji. Pozwala ono na lepsze planowanie przyszłych działań, określenie priorytetów i wytycznych oraz na poprawę jakości usług i szybsze reagowanie na problemy otoczenia,
  • Zapewnia aktywizację mieszkańców, która zapobiega obojętności społeczeństwa na sprawy publiczne,
  • Umożliwiają negocjowanie rozwiązań lub kierunków planowanych działań. Konsultacje dostarczają informacji o nowych problemach, o nowych trudnych sytuacjach, których urzędnicy mogą często nie dostrzegać. Dają nowy punkt widzenia do rozwiązania danego problemu dla wszystkich zaangażowanych stron,
  • To okazja na prowadzenie dialogu z mieszkańcami, zwłaszcza w przypadku braku konsensusu. Konsultacje przyczyniają się do podjęcia prób rozwiązania problemu przez wszystkie zainteresowane strony,
  • To także wzrost zaufania w relacjach obywatel - administracja publiczna. Konsultacje tworzą pozytywny klimat wokół proponowanych działań,
  • Konsultacje poprawiają efektywność zarządzania w samorządzie. Ułatwiają przeprowadzenie przedsięwzięć bez zakłóceń w terminie, co zmniejsza koszty ponoszone przez wszystkie zainteresowane strony,
  • Konsultacje są często wymagane przez prawo (np. projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych),
  • Legitymizują działania samorządu, wzmacniają akceptację społeczną dla realizowanych przedsięwzięć. Konsultacje wzmacniają pozytywny wizerunek urzędu, jako władzy dzielącej się decyzyjnością oraz sprzyjają wypracowaniu partnerskich relacji z mieszkańcami lub organizacjami pozarządowymi.