UCHWAŁA NR XXIX/395/14
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r.nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 
§ 1. 1. Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego, (w przypadku jej powołania) lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, prowadzone będą poprzez zamieszczenie na okres 14 dni na stronie BIP Gminy Bytom projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
2. Zamieszczenie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzedzone będzie informacją o wszczęciu procedury konsultacyjnej, opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego oraz w Biurze Organizacji Pozarządowych.
 
3. Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej, o której mowa w ust. 2 powinna w szczególności zawierać:
 
1) przedmiot oraz cel konsultacji;

2) zakres oraz formę konsultacji;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich przeprowadzenia;

4) właściwą komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, z podaniem jej adresu korespondencyjnego oraz e-mailowego.
 
4. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji może dodatkowo poinformować o konsultacjach w następujący sposób:
 
1) opublikować informację, o której mowa w ust. 2 na tablicy ogłoszeń w siedzibie podległych jednostek organizacyjnych; 2) przekazać informację, o której mowa w ust. 2 do podmiotów znajdujących się w „Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych”, znajdującej się na stronie internetowej www.organizacje.bytom.pl, prowadzonej przez Urząd Miejski.
 
§ 2. 1. Uwagi i opinie do projektów, o których mowa w§ 1 ust. 1 mogą być przedstawiane wyłącznie w formie pisemnego stanowiska lub drogą elektroniczną.
 
2. Uwagi i opinie do projektów należy składać bezpośrednio do podmiotu wskazanego każdorazowo w informacji określonej w § 1 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ukazania się właściwego projektu aktu prawa miejscowego na stronie BIP Gminy Bytom.
 
§ 3. 1. Poza działaniami obligatoryjnymi, o których mowa w § 1 ust. 1, konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji mogą być prowadzone w formie:
 
1) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji;

2) powołania zespołu konsultacyjno – opiniodawczego, w drodze zarządzenia;

3) badań ankietowych i sondaży, w tym internetowych.
 
2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

3. Decyzję w sprawie wykorzystania dodatkowej formy konsultacji podejmuje Prezydent Miasta.

§ 4. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest wskazana przez Prezydenta Miasta, w drodze zarządzenia, komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego lub miejska jednostka organizacyjna, właściwa ze względu na przedmiot konsultacji
.
§ 5. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności informację o sposobie, terminie i wynikach konsultacji.
 
2. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom– www.bytom.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.
 
3. Protokół z konsultacji przedstawia się Radzie Miejskiej wraz z projektami aktów, o których mowa w § 1 ust.1.
 
§ 6. 1. Konsultacje uznaje się za ważne (bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach) jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszej uchwale.
 
2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.
 
§ 7. Traci moc Uchwała Nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.