• Dobra wiara

  To fundamentalna zasada dobrych konsultacji społecznych.
  Zobacz
 • Zasada poszanowania dobra ogólnospołecznego i interesu ogólnego

  Prowadzone konsultacje powinny mieć na względzie ogólnie pojęte dobro wspólne
  Zobacz
 • Legalność

  Wszystkie strony procesu, a w szczególności,administracja publiczna, powinny stosować reguł prawnych dotyczących prowadzenia konsultacji.
  Zobacz
 • Rzetelność

  Żeby konsultacje zakończyły się sukcesem, a mieszkańcy czuli, że ich głos nie trafił w próżnię, tylko rzeczywiście przyczynił się do znalezienia optymalnego rozwiązania, standard prowadzenia konsultacji musi być bardzo wysoki.
  Zobacz
 • Przejrzystość i otwartość

  Prowadzenie konsultacji w Polsce jest zjawiskiem nowym. Mieszkańcy czy przedstawiciele organizacji pozarządowych nie są przyzwyczajeni do tego, że organy władzy publicznej proszą ich o opinie w określonych sprawach.
  Zobacz
 • Kompleksowoć

  Konsultacje społeczne, w zależności od potrzeb, powinny mieć charakter ogólnokrajowy, regionalny, lokalny albo np. sektorowy.
  Zobacz
 • Dokumentowanie

  Ta zasada wiąże się mocno ze wspomnianą już wcześniej przejrzystością. Ważne jest, żeby wszystkie etapy konsultacji były starannie dokumentowane i dostępne dla zainteresowanych podmiotów
  Zobacz
 • Ciągłość i sprzężenie zwrotne

  Należy pamiętać, że proces konsultacji ma charakter ciągły, realizowany jest zgodnie z planem i ma prowadzić do osiągnięcia określonych wcześniej efektów.
  Zobacz
 • Reprezentatywność i równość

  Konsultacje społeczne powinny zostać przeprowadzone w ten sposób, żeby mogły w nich wziąć udział wszystkie zainteresowane tematem podmioty.
  Zobacz
 • Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

  Narzędzia i techniki konsultacji społecznych
  Zobacz