Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu z późn. zm. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.
 
 Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji1 uwag, opinii  i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.
Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz interesariuszy rewitalizacji zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 08.02.2016 r. do dnia 02.03.2016 r.  na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl .)
 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 8 lutego 2016 r. do dnia 2 marca 2016 r. w formie:
1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w sali sesyjnej, w dniu  08 lutego 2016 r. w godz.  14.00 - 16.00.
2. Zbierania uwag ustnych w punktach konsultacyjnych, tj. w:
- Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy
ul. Parkowej 2, pok. 227 I piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w poniedziałek w godz. 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.00.
- Referacie Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy Rynku 26/5, IV piętro (budynek z windą
i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00;
3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie konsultacji www.konsultacje.bytom.pl. Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: zp@um.bytom.pl;
b) drogą korespondencyjną na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2;
c) wypełnić na platformie konsultacyjnej www.konsultacje.bytom.pl;
bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, pok. 227 I piętro, w godzinach urzędowania Wydziału tj. poniedziałek od 7.30 do 17.30 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.00.
 
Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 8 lutego 2016 r.:
a) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie konsultacji www.konsultacje.bytom.pl
b)  w sekretariacie Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego
w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, I piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w godzinach urzędowania Wydziału tj. poniedziałek od 7.30 do 17.30 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.00.,
c) w Referacie Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy Rynku 26/5, IV piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
 
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) z datą wpływu przed dniem 8 lutego 2016 r. oraz po dniu 2 marca 2016 r.,
b) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem interesariusza bądź osoby reprezentującej interesariusza,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź  propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).
 
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
 


1Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
b) użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
c) wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
d) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w a);
e) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
f)  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
g) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
h) organy władzy publicznej;
i)  podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
 

Załączniki

projekt uchwały formularz konsultacji (doc) formularz konsultacji (pdf)

Odnośniki

Obszar rewitalizacji - 6 jednostek urbanistycznych wskazanych jako obszar rewitalizacji Niezamieszkałe obszary rewitalizacji (wskazane zgodnie z art. 10.3 Ustawy o rewitalizacji) Obszar zdegradowany w Bytomiu (9 jednostek urbanistycznych)

Podsumowanie konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. w dniach od 8 lutego do 2 marca 2016 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.
 
Informację o wszczęciu procedury  konsultacyjnej opublikowano w dniach od 8 lutego do 2 marca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 i Rynku 26/5 oraz zamieszczono w serwisie informacyjnym Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 8 lutego 2016 r. do dnia 2 marca 2016 r. w formie:
1. Spotkania otwartego z Interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w sali sesyjnej, w dniu 
8 lutego 2016 r. w godz.  14.00 - 16.00.
2. Zbierania uwag ustnych w punktach konsultacyjnych, tj. w:
- Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy
ul. Parkowej 2, pok. 227 I piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w poniedziałek w godz. 7.30 - 17.30, od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.00.
- Referacie Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy Rynku 26/5, IV piętro (budynek z windą
i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00;
3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie konsultacji www.konsultacje.bytom.pl. Wypełnione formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: zp@um.bytom.pl;
b) drogą korespondencyjną na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2;
c) poprzez platformę konsultacyjną www.konsultacje.bytom.pl;
d) bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, pok. 227 I piętro, tj. w poniedziałek w godz. 7.30 - 17.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.00.
Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami dostępne były od dnia 8 lutego 2016 r.:
a)na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie konsultacji www.konsultacje.bytom.pl
b) w sekretariacie Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego
w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, I piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), tj. w poniedziałek w godz. 7.30 - 17.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.00.,
c)w Referacie Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy Rynku 26/5, IV piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
 
Projekt uchwały 8 lutego br. przesłano do Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada nie wniosła uwag do projektu uchwały.
 
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 2 marca br.
 
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu wpłynęły uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały. W trakcie konsultacji złożonych zostało 100 formularzy konsultacyjnych, spośród których 1 formularz nie spełniał wymogów formalnych. W sumie zgłoszono 59 uwag, spośród których 6 nie dotyczyło przedmiotu prowadzonych konsultacji.
 
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Protokół z konsultacji z dnia 2016-03-29