Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym
www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Kancelaria Rady Miejskiej
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
lub drogą elektroniczną na adres: pr@um.bytom.pl
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl ).
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Podsumowanie konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 14 czerwca 2017r.
do 28 czerwca 2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 14 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego i w Biurze Organizacji Pozarządowych oraz zamieszczono
w serwisie informacyjnym Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od 14 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 28 czerwca 2017r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły  uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
 
Protokół z konsultacji z dnia 2017-06-29