Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

 
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu zmieniającej uchwałę nr LI/638/17 Rady Miejskiej
w Bytomiu w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 14 marca 2018 r. do dnia
28 marca 2018 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe / Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Inżynierii Środowiska,
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: zs@um.bytom.pl
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe / Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
 

Załączniki

Projekt uchwały

Podsumowanie konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

 
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., w dniach od 14 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu zmieniającej uchwałę nr LI/638/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od dnia 14 marca 2018 r. do dnia 28 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy Rynku 26/5 oraz zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl
w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji www.konsultacje.bytom.pl).
 
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia
14 marca 2018 r. do dnia 28 marca 2018 r. Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 28 marca 2018 r.
 
         W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Inżynierii Środowiska nie wpłynęły uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
Protokół z konsultacji z dnia 2018-04-04