Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu Placówce    Opiekuńczo-Wychowawczej  Nr 4 w Bytomiu.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  Nr 4 w Bytomiu.
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie  14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Polityki Społecznej,
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: zz@um.bytom.pl
 
         Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się  do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Bytomiu

Podsumowanie konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w dniach od 16 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r., przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Bytomiu.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 16 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy Rynku 26/5 oraz zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 30 listopada 2018 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
 
Protokół z konsultacji z dnia 2018-12-05