Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450) zaprasza się do udziału w konsultacjach.

Projekt uchwały zamieszczony będzie w dniach od 30 listopada 2018 r. do 3 stycznia 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym  www.bytom.pl,  zakładka: organizacjepozarzadowe/Platformakonsultacji (www.konsultacje.bytom.pl.).
Ponownym częściowym wyłożeniem objęta jest część planu obejmująca tereny oznaczone symbolami: 23MW i 24MW, położone w południowej części obszaru objętego planem.
 
Konsultacje odbywają się trybie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2081)
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie  14 dni  od dnia  zakończenie okresu
wyłożenia projektu  planu tj.  w  nieprzekraczalnym  terminie do 18 stycznia 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Prezydent Miasta Bytomia,
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
oraz drogą elektroniczną na adres: aa@um.bytom.pl

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem
ww. uchwały.
Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt - tekst Projekt - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek