Szanowni Państwo
Informuję się o rozpoczęciu prac nad nowym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Bytomskiego programu wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2015-2017, mającego na celu rozwijanie i udoskonalanie systemu wspierania dziecka i rodziny w Bytomiu.
Obowiązek podjęcia ww. uchwały wynika z zapisów, o których mowa w art. 176 pkt 1 oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz.135 z późn. zm.).
Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji gmina, w ramach zadań własnych, ma zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu m. in. opracowuje 3-letnie programy wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej.
Dotychczas obowiązujący program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach biologicznych.
Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji wspierających dziecko i rodzinę.
Prace nad przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ww. programu przebiegać będą w oparciu o obecnie obowiązujący Bytomski program wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2012-2014, który dostępny jest na stronie internetowej www.bytom.pl/strategie-plany-programy-raporty.
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie, w nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia 21 maja 2014 r., propozycji, bądź uwag, do treści obowiązującego programu, drogą elektroniczną na adres: jczaja@um.bytom.pl, lub w formie pisemnej na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Smolenia 35. Istnieje również możliwość wykorzystania w tym celu elektronicznej platformy konsultacyjnej, zamieszczonej na stronie internetowej: www.konsultacje.bytom.pl.
Wszystkich zainteresowanych przedmiotowymi konsultacjami zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach mających na celu zebranie propozycji dotyczących nowych kierunków działania w programie.

Przewiduje się następujące terminy spotkań:

 1. 5 maja 2014 r., godz. 10.00 - spotkanie z placówkami oświatowymi (przedszkola).
 2. 5 maja 2014 r., godz. 11.30 - spotkanie z placówkami oświatowymi (szkoły podstawowe, świetlice środowiskowe, specjalne ośrodki wychowawcze).
 3. 6 maja 2014 r., godz. 10.00 - spotkanie z placówkami oświatowymi (gimnazja).
 4. 6 maja 2014 r., godz. 11.30 - spotkanie z placówkami oświatowymi (szkoły ponadgminazjalne).
  Miejsce powyższych spotkań: Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu, ul. Żeromskiego 42.
 5. 7 maja 2014 r., godz. 10.00 - spotkanie z asystentami rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
  Miejsce spotkania: Wydział Polityki Społecznej, ul. Smolenia 35, pokój nr 112.
 6. 8 maja 2014 r., godz. 10.00 - spotkanie z bytomskimi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
  Miejsce spotkania: Biuro Organizacji Pozarządowych, Rynek 26/5.
 7. 9 maja 2014 r., godz. 10.00 - spotkanie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z terenu miasta Bytomia.
  Miejsce spotkania: Wydział Polityki Społecznej, ul. Smolenia 35, pokój nr 112.
 8. 14 maja 2014 r., godz. 9.00 spotkanie z pracownikami/pracownikami socjalnymi grupa I
   Miejsce spotkania: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Żeromskiego 42.
 9. 16 maja 2014 r., godz. 9.00 spotkanie z pracownikami/pracownikami socjalnymi grupa II
   Miejsce spotkania: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Żeromskiego 42.

Zgłoszone przez Państwa propozycje, bądź uwagi, do treści obowiązującego programu zostaną przekazane autorowi programu, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół, który zostanie umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom: www.bytom.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz elektronicznej platformie konsultacyjnej: www.konsultacje.bytom.pl.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Zespół roboczy do przeprowadzenia modelowych konsultacji, tel. 32 397 65 93, e-mail: jczaja@um.bytom.pl.

Planowany termin zakończenia konsultacji : 20 czerwca 2014 r

DZIĘKUJEMY I LICZYMY NA PAŃSTWA ZAANGAŻOWANIE

Zapraszamy na forum konsultacji

Załączniki

Uchwała Przewidywany plan konsultacji Raport Końcowy z konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Raportu końcowego Załącznik nr 2 do Raportu końcowego PROJEKT BYTOMSKIEGO PROGRAMU

Podsumowanie konsultacji

Szanowni Państwo
 
 
   W związku z zakończeniem konsultacji społecznych założeń do projektu „Bytomskiego programu wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2015-2017”, mającego na celu rozwijanie i udoskonalanie systemu wspierania dziecka i rodziny w Bytomiu, chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w tworzeniu ww. projektu.

   W ramach konsultacji społecznych ww. projektu  przeprowadzono badania ankietowe, których celem było poznanie doświadczeń rodzin zastępczych, związanych ze sprawowaniem opieki nad przysposobionym dzieckiem, oraz problemów jakie pojawiają się w rodzinie zastępczej po przyjęciu do niej dziecka. 

  Ponadto informujemy, iż w ramach konsultacji odbyło się 9 spotkań branżowych w następujących terminach i miejscach:
1.     5 maja 2014 r., godz. 10.00 - spotkanie z placówkami oświatowymi (przedszkola).
2.     5 maja 2014 r., godz. 11.30- spotkanie z placówkami oświatowymi (szkoły podstawowe, świetlice środowiskowe, specjalne ośrodki wychowawcze).
3.     6 maja 2014 r., godz. 10.00 - spotkanie z placówkami oświatowymi (gimnazja).
4.     6 maja 2014 r., godz. 11.30 - spotkanie z placówkami oświatowymi(szkoły ponadgminazjalne).
Miejsce powyższych spotkań: Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu, ul. Żeromskiego 42.
5.     7 maja 2014 r., godz. 10.00 - spotkanie z asystentami rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Miejsce spotkania: Wydział Polityki Społecznej, ul. Smolenia 35, pokój nr 112.
6.     8 maja 2014 r., godz. 10.00 - spotkanie z bytomskimi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Miejsce spotkania: Biuro Organizacji Pozarządowych, Rynek 26/5.
7.     9 maja 2014 r., godz. 10.00 - spotkanie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi  z terenu miasta Bytomia.
Miejsce spotkania: Wydział Polityki Społecznej, ul. Smolenia 35, pokój nr 112.
8.     14 maja 2014 r., godz. 9.00 spotkanie z pracownikami/pracownikami socjalnymi grupa I
Miejsce spotkania: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Żeromskiego 42.
9.     16 maja 2014 r., godz. 9.00 spotkanie z pracownikami/pracownikami socjalnymi grupa II
Miejsce spotkania: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Żeromskiego 42.

   W terminie od dnia 30 kwietnia 2014 r. do dnia 21 maja 2014  r. drogą elektroniczną  wpłynęły uwagi z 4 instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, 11 instytucji przekazało w formie elektronicznej informacje dotyczące funkcjonowania w środowisku szkolnym dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Autorami powyższych uwag były głównie instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny. 
Łącznie we wszystkich etapach procesu konsultacji społecznych wzięło udział ponad 266 osób.

   Uwagi przekazane na ww. spotkaniach jak również przesłane w formie elektronicznej, zostały przekazane autorowi programu, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Zostały one poddane analizie pod względem ich zasadności oraz możliwości uwzględnienia w tekście projektu programu.