Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia zasad wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Bytomia
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień  zawartych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia zasad wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Bytomia.
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 14 maja 2019 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie  14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Edukacji
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: ke@um.bytom.pl
 
          Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

projekt uchwały RM w sprawie określenia zasad wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Bytomia