Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą nr XII/167/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lipca 2015 r., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w rejonie ulicy Żołnierskiej w Bytomiu – etap I – część wschodnia.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm. ) zaprasza się do udziału w konsultacjach.

Projekt uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczony będzie w dniach
od 16 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka:organizacjepozarządowe/Platformakonsultacji (www.konsultacje.bytom.pl.).
 
Konsultacje odbywają się w trybie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.).
Uwagi i opinie dotyczące ww. projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakończenie okresu wyłożenia projektu planu tj. w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2019 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Prezydent Miasta Bytomia,
ul. Parkowa 2,
41-902 Bytom,

oraz drogą elektroniczną na adres: aa@um.bytom.pl

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały.
Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji
(www.konsultacje.bytom.pl).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Tekst planu Rysunek planu Prognoza - tekst prognoza - mapa