Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/195/19 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 18 października 2019 r. do dnia 1 listopada 2019 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: zz@um.bytom.pl
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji www.konsultacje.bytom.pl.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały - zmiana rozkładu godzin pracy aptek.

Podsumowanie konsultacji

 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w okresie od dnia 18 października 2019 r. do dnia 1 listopada 2019 r., przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/195/19 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 18 października 2019 r. do dnia 1 listopada 2019 r. na tablicach ogłoszeń  w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy Rynku 26/5 oraz zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia18 października 2019 r. do dnia 1 listopada 2019 r.
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 1 listopada 2019 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
Protokół z konsultacji z dnia 2019-11-04