Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie projektu ww. uchwały. Projekt uchwały zamieszczony zostanie na okres 14 dni od dnia 25.10.2019 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl. zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu,
Biuro Organizacji Pozarządowych,
Rynek 26/5, 41-902 Bytom,

drogą elektroniczną na adres:
pozarzadowe@um.bytom.pl (z dopiskiem „Program-2020”).

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl). Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

projekt uchwały

Podsumowanie konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. w dniach od 25 października do 8 listopada 2019 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia “Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.
 
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 25 października do 8 listopada br. na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 i Rynku 26/5 oraz zamieszczono w serwisie informacyjnym Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl). Informację przekazano również Bytomskiej Radzie Pożytku Publicznego. Projekt uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Bytom od 25 października do 8 listopada br.
 
Uwagi, opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” można było zgłaszać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu,
Biuro Organizacji Pozarządowych,
Rynek 26/5,
41-902 Bytom,
lub drogą elektroniczną na adres: pozarzadowe@um.bytom.pl.

Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 8 listopada br. W wyznaczonym terminie, do wskazanej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dot. zapisów programu.
Protokół z konsultacji z dnia 2019-11-12