Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (z późn. zm.), wszczyna
się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom.
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia 1 stycznia 2020 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl, zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie  14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Spraw Lokalowych
ul. Parkowa 2 41-902 Bytom lub ul. Smolenia 35 41-902 Bytom
 
albo drogą elektroniczną na adres:
zl@um.bytom.pl  (w temacie prosimy wpisać: „konsultacje”).
 
         Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się
do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl, zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
         Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
 
 
 

Zapraszamy na forum konsultacji

Załączniki

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom

Podsumowanie konsultacji

Protokół z konsultacji z dnia 2020-01-27