Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące: projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia z późn. zm.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.

Projekty uchwały  zamieszczony zostanie od dnia 4 czerwca 2014 r. do dnia 18 czerwca 2014 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji www.konsultacje.bytom.pl.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Ekologii,
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: ze@um.bytom.pl

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl)

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Zapraszamy na forum konsultacji

Załączniki

Sposób świadczenia usług - projekt uchwały

Podsumowanie konsultacji

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/12 Rady Miejskiej w Bytomiu znbsp;dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wnbsp;zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia z późn. zm.
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. wnbsp;prawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia z późn. zm. informację o przeprowadzanych konsultacjach wywieszono od 4 czerwca 2014 r. na stronie BIP Gminy Bytom. Jednocześnie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu zamieszczona była informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej. Termin składania uwag, opinii i innych istotnych informacji dot. Projektu uchwały upłynął z dniem 18 czerwca 2014 r.

W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Ekologii nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dot. projektu przedmiotowej uchwały.
Protokół z konsultacji z dnia 2014-06-20