Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia    2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn .zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 24 stycznia r. do dnia 7 lutego 2020 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie  14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Kultury i Sportu,
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
lub drogą elektroniczną na adres: kk@um.bytom.pl

         Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół  podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).

         Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

projekt uchwały - stypendia artystyczne

Podsumowanie konsultacji

Bytom, 10 lutego 2020 r.
KK.0006.3.2020
 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
     Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r.                  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., w dniach od 24 stycznia do                         7 lutego 2020 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej                   w Bytomiu w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
   Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 24 stycznia do                       7 lutego 2020 r.  oraz zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl                   w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
   Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom 24 stycznia  br. Termin składania uwag i opinii  dot. projektu uchwały upłynął z dniem 7 lutego br.
   W wyżej wymienionym okresie wpłynęła opinia Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada zgłosiła uwagi dotyczące przedstawionego projektu:
  1. w § 2 ust 1 po słowach „twórczością artystyczną” dopisać
    „i upowszechniania kultury” aby było to spójne z pozostałymi zapisami uchwały;
  2. w § 7 ust. 1 wykreślić pkt 7) „upowszechnianie i ochrona dóbr kultury”,
    z uwagi na to, że nie jest to dziedzina artystyczna ani twórcza;
  3. w § 10 pkt 1) po przecinku dopisać „w tym program stypendium – gdyż obecny zapis nie jest kompatybilny z § 11 ust. 6 pkt 2) oraz § 12 ust. 2 pkt 2);
  4. w § 11 ust. 2 pkt 3) po słowach „środowiska artystycznego” dopisać lub kulturalnego.
 
W projekcie uchwały uwzględniono uwagi: a), c) i d)
Protokół z konsultacji z dnia 2020-02-11