Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
         Na podstawie uchwały nr XXIII/301/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bytomia wszczyna się konsultacje dotyczące założeń projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Bytomia.
 
Na wniosek Komisji Dialogu  Społecznego i Spraw Regulaminowych Rady Miejskiej w Bytomiu, Prezydent Bytomia w drodze zarządzenia nr 59/20 z dnia 13 lutego 2020 roku wszczyna konsultacje społeczne dotyczące propozycji utworzenia na obszarze Bytomia dzielnic -jednostek pomocniczych Miasta.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Bytom przewiduje wyodrębnienie na obszarze Bytomia 12 jednostek pomocniczych (dzielnic). Granice obszarów, na których zamierza się utworzyć dzielnice określone zostały w formie mapy stanowiącej zał. nr 1 do projektu uchwały oraz w formie wykazu ulic leżących w granicach proponowanych dzielnic (zał. nr 2 do projektu uchwały).
 
W ramach konsultacji oczekuje się uwag, opinii i propozycji dotyczących rozwiązań przewidzianych w przedmiotowym projekcie uchwały.
 
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców Bytomia
 
 
Konsultacje prowadzone będą w dniach od 14 do 21 lutego 2020 r. a uwagi, opinie i propozycje mogą być zgłaszane w formie pisemnego stanowiska do Kancelarii Rady Miejskiej w Bytomiu (ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, pokój nr 9) lub drogą elektroniczną na adres pr@um.bytom.pl
 
Projekt  przedmiotowej uchwały  dostępny jest na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
 
Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
 

Załączniki

projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Bytom zarządzenie nr 59/20 Prezydenta Bytomia z dnia 13 lutego 2020 r.