KONSULTACJE
„PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA BYTOMIA
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA ROK 2021”

W związku z rozpoczęciem prac nad „Programem współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Bytomiu serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do włączenia się w tworzenie ww. dokumentu i tym samym do składania swoich uwag oraz opinii na temat kształtu przyszłorocznego Programu.
 
Projekt Programu, o którym mowa zostanie opracowany i zaopiniowany przez powołany zespół konsultacyjny, w skład którego wejdą zarówno przedstawiciele Prezydenta Bytomia, Rady Miejskiej jak i organizacji pozarządowych.
 
Punktem wyjścia prac nad projektem nowego dokumentu jest obowiązujący „Program współpracy na rok 2020”. Treść aktualnie obowiązującego programu jest dostępna na stronie internetowej www.bytom.pl/ngo w zakładce „Program współpracy”.

Wszystkie opinie, uwagi, sugestie proszę przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres pozarzadowe@um.bytom.pl, za pomocą Platformy Konsultacji www.konsultacje.bytom.pl, bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Organizacji Pozarządowych, pl. Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom w terminie do 14.08.2020 r. Liczy się data wpływu do Urzędu. Państwa wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane i będą pomocne w dalszych pracach nad Programem.

Zapraszamy na forum konsultacji

Załączniki

Plan konsultacji „Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”