Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą nr XII/167/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lipca 2015 r., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowym i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Juliana Tuwima i Cichej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Projekt uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczony będzie w dniach
od 20 października 2020 r. do 18 listopada 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytom
oraz w  internetowym  serwisie Bytomia www.bytom.pl, zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl.).
Konsultacje odbywają się w trybie art. 18 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)
oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. 2020 r. poz. 283, z późn. zm.).
Uwagi i opinie dotyczące ww. projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakończenie okresu wyłożenia projektu planu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2020 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Prezydent Miasta Bytomia 
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
oraz drogą elektroniczną na adres: aa@um.bytom.pl.
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej
wraz z projektem ww. uchwały.
Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej
Gminy Bytom www.bytom.pl,  zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl.).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekr mpzp - tekst Projekt mpzp - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - mapa Prognoza - strona tytułowa