Bytom, 28 października 2020 r.
KK.0006.6.2020
 
Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 

   Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia    2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu     w sprawie statutu Bytomskiego Centrum Kultury z siedzibą w Bytomiu przy pl. Karin Stanek 1.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn .zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie statutu Bytomskiego Centrum Kultury z siedzibą w Bytomiu przy pl. Karin Stanek 1

Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 28 października 2020 r. do dnia 11 listopada 2020 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie  14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Kultury i Sportu,
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
lub drogą elektroniczną na adres: kk@um.bytom.pl

         Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół  podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).

         Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

statut bck