Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, z póżn. zm. wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
zmieniającej uchwałę nr XVIII/242/15 Rady Miejskiej w Bytomiu  w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat
 
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r. poz. 1057) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie w terminie od 03.12.2020 r. do 17.12.2020 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: Organizacje Pozarządowe / Platforma Konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom drogą elektroniczną na adres ak@um.bytom.pl lub w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Komunalny
ul. Jana Smolenia 35, 41-902 Bytom.
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: Organizacje Pozarządowe/Platforma Konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie Strefy Płatnego Parkowania

Podsumowanie konsultacji

                                                                    Protokół z przeprowadzonych konsultacji
                                                                  Projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w dniach od 03 grudnia  do 17 grudnia 2020 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwały  zmieniającej uchwałę nr XVIII/242/15 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 03 grudnia do 17 grudnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 i w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu oraz zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce organizacje  pozarządowe/Platformakonsultacji(www.konsultacje.bytom.pl).
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od 03 grudnia do 17 grudnia 2020 r.
 
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 17 grudnia 2020r. W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
Protokół z konsultacji z dnia 2020-12-18