Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w BytomiuNa podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, z póżn. zm. wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłat.
 
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r. poz. 1057) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie w terminie od 25.05.2021 r. do 08.06.2021r.
na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: Organizacje Pozarządowe / Platforma Konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom drogą elektroniczną na adres ak@um.bytom.pl lub w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Komunalny
ul. Jana Smolenia 35, 41-902 Bytom.
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: Organizacje Pozarządowe/Platforma Konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.