OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (teks jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 485) Prezydent Miasta Bytomia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia.
 
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 31 maja  do dnia 30 czerwca  2021 r. za pomocą form określonych w w/w ustawie  tj: 
a) ankiety,
b) zbierania uwag ustnych,
c) zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej.

Formularz konsultacyjny, ankieta i projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia będzie dostępny od dnia 31 maja 2021 r.:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem http://bip.um.bytom.pl,
b) na platformie konsultacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem  www.konsultacje.bytom.pl,
c) na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji pod adresem  http://bytomodnowa.pl/dokumenty-do-pobrania,
d) w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pok. 227, I piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. w poniedziałek w godz. 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00,
e) w Biurze Promocji Bytomia, Rynek 7 w godzinach pracy  biura tj. w godz. 8.00 do 16.00.

Uwagi do projektu uchwały, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, można składać na formularzu konsultacyjnym w okresie od 31 maja do 30 czerwca 2021 r.:
a) drogą elektroniczną na adres: af@um.bytom.pl,
b) drogą papierową:
–  korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
–  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. w poniedziałek w godz. 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00
z wykorzystaniem skrzynki podawczej umieszczonej przy  głównym wejściu do  budynku,
–  w Biurze Promocji Bytomia, Rynek 7,  od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura tj. w godz. 8.00 do 16.00,
c) ustnie w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pok. 227, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. w poniedziałek w godz. 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.
 
UWAGA!
Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:
a) z datą wpływu przed dniem 31 maja oraz po dniu 30 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Bytomiu),
b) złożone na formularzu konsultacyjnym niepodpisanym czytelnie imieniem i nazwiskiem,
c) przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.  
 
 
 

 

Załączniki

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia ankieta do projektu uchwały formularz zgłaszania uwag

Podsumowanie konsultacji

Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia
  1. Podstawa prawna i cel konsultacji
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podst. art. 7 ust.3 w związku z art.6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia.
Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.
  1. Formy konsultacji
Konsultacje społeczne przeprowadzone były w formach określonych w w/w ustawie tj:
a) ankiety,
b) zbierania uwag ustnych,
c) zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej.
Uwagi i opinie mogły być składane:
a) drogą elektroniczną na adres: af@um.bytom.pl,
b) drogą papierową:
–  korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. w poniedziałek w godz. 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00 z wykorzystaniem skrzynki podawczej umieszczonej przy głównym wejściu do budynku,
– w Biurze Promocji Bytomia, Rynek 7, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura tj. w godz. 8.00 do 16.00,
c) ustnie w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pok. 227, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. w poniedziałek w godz. 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.
  1. Przebieg konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne prowadzone były od 31 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Projekt w/w uchwały przedstawiony był na posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji Bytomia w dniu 21 czerwca 2021 r.
  1. Zgłoszone uwagi
Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia.
Protokół z konsultacji z dnia 2021-07-05