Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaprasza się do udziału w konsultacjach. Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie projektu uchwały.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 22.07.2021 r. do dnia 05.08.2021 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl. zakładka: https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/konsultacje-spoleczne (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie
14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu,
Biuro Organizacji Pozarządowych,
ul. Parkowa 2,
41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: pozarzadowe@um.bytom.pl
(z dopiskiem „konsultacje BRDPP”).

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/konsultacje-spoleczne (www.konsultacje.bytom.pl). Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

projekt uchwały RM w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Podsumowanie konsultacji

Bytom, 6 sierpnia 2021 r.
KO.0006.1.2021
Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach od 22 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Informację o wszczęciu procedury  konsultacyjnej opublikowano w dniach 22 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 i pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz zamieszczono w serwisie informacyjnym Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: dlamieszkanca/konsultacje_spoleczne (www.konsultacje.bytom.pl).

Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od 22 lipca br. oraz przesłano do Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i bytomskich organizacji pozarządowych.

Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 5 sierpnia br.

W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
Protokół z konsultacji z dnia 2021-08-06