Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 7 lutego 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.
 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska, drogą elektroniczną na adres zz@um.bytom.pl lub na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały RM w Bytomiu w sprawie upoważnienia dyrektora MOPR w Bytomiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Podsumowanie konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w okresie od dnia 7 lutego 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r., przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 7 lutego 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 i w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia 7 lutego 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r.

Termin składania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały upłynął z dniem 21 lutego 2022 r.

W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
Protokół z konsultacji z dnia 2022-02-22