Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą nr XII/167/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lipca 2015 r., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Świętochłowicką, Krzyżową i Chorzowską w Bytomiu, zwanego planem "Łagiewniki - Wschód".

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.

Projekt uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczony będzie w dniach od 4 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl.

Ponownym częściowym wyłożeniem objęta jest część projektu planu obejmująca tereny oznaczone symbolami: 5MWU, 8MWU, 8U, 8MW, 21MW oraz 9MWU wraz z fragmentem działki gruntu nr 2334/260 (obręb Łagiewniki, k.m. 1), położonym w liniach rozgraniczających terenu 9KDL.

Konsultacje odbywają się w trybie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247, z późn. zm.).

Uwagi i opinie dotyczące ww. projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
oraz drogą elektroniczną na adres: aa@um.bytom.pl

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Test planu Rysunek planu Prognoza Prognoza-rysunek formularz uwagi