Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą nr XII/167/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lipca 2015 r., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia projektu uchwały w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Bytomiu.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm. ) zaprasza się do udziału w konsultacjach.

Projekt uchwały zamieszczony będzie w dniach w dniach od 7 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym
www.bytom.pl.
Konsultacje odbywają się w trybie
art. 37b ust 2  pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Uwagi i opinie dotyczące ww. projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2022 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
oraz drogą elektroniczną na adres:
aa@um.bytom.pl

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały Załącznik graficzny nr 1 Załącznik graficzny nr 2