OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA
 
Prezydent Bytomia, działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Bytomia „Bytom 2030+”.
Konsultacje mają na celu zebranie opinii, propozycji i uwag odnośnie projektu strategii.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. w formie:
 1. debaty publicznej, która odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu, sala sesyjna w dniu  25 października 2022 r.  początek o godz. 17:00;
 2. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy www.bytom.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.bytom.pl/bip/, na platformie konsultacji www.konsultacje.bytom.pl.
Wypełnione formularze można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres: af@um.bytom.pl;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2;
 3. bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, pok. 227 I piętro, w godzinach urzędowania Wydziału tj. w poniedziałek w godz. 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.
Formularz konsultacyjny oraz projekt strategii będzie dostępny do dnia 31 października 2022 r.:
 1. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.bytom.pl/bip/, na platformie konsultacji www.konsultacje.bytom.pl
 2. w sekretariacie Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, I piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w poniedziałek w godz. 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
 1. z datą wpływu przed dniem 26 września 2022r. oraz po dniu 31 października 2022 r.,
 2. w przypadku, gdy na formularzu konsultacji nie będzie informacji (danych) o zgłaszającym,
 3. przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie debaty, o której mowa w pkt 1).
Podpisał
Prezydent Miasta
Mariusz Wołosz

Załączniki

Formularz konsultacyjny projekt Strategii Rozwoju Miasta Bytomia "Bytom 2030+" Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podsumowanie konsultacji

SPRAWOZDANIE
z przebiegu i wyników konsultacji projektu
podstawa prawna:  art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Konsultacje projektu  Strategii Rozwoju Miasta Bytomia „Bytom 2030+” przeprowadzone były w okresie od dnia 26 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. w formie:
 1. debaty publicznej, która odbyła się w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu, w sali sesyjna w dniu 25 października 2022 r. o godz. 17:00;
 2. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy www.bytom.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.bytom.pl/bip/, na platformie konsultacji www.konsultacje.bytom.pl.
Wypełnione formularze można było dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres: af@um.bytom.pl;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2;
 3. bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Ponadto skierowano pisma do gmin ościennych, związków - GZM oraz wniosek
o zaopiniowanie projektu Strategii do Zarządu Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W toku konsultacji  Zarząd Województwa Śląskiego, który zaopiniował przedstawiony projekt pozytywnie, natomiast Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwrócił uwagę na zapis ustawy prawo wodne wskazujący zakres zagadnień, jakie należy ująć w projekcie strategii.
W toku konsultacji skierowano również wniosek w zakresie uzgodnień z właściwymi organami o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny odziaływania na środowisko zgodnie z art. 48  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organy te uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Poniżej przedstawiono kluczowe, inne uwagi do projektu strategii wraz ze sposobem ich wykorzystania.
 
Podmiot opiniujący Zgłaszane opinie i uwagi Proponowany sposób wykorzystania uwagi
Osoba prywatna (poprzez formularz konsultacyjny) Propozycja dodania kierunków:
 • Ulokowanie w Bytomiu znaczącego ośrodka akademickiego oraz ośrodków badawczych, zdolnych do ogniskowania osób o twórczym potencjale i rozwiniętych ambicjach w centralnej, najłatwiej dostępnej komunikacyjnie części miasta.
 • Ulokowanie w Bytomiu instytucji o poważnym znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.
 • Działania na rzecz ulokowania Bytomia na głównej osi kolei aglomeracyjnej Gliwice – Zabrze – Bytom – Chorzów Miasto – Katowice dzięki łącznikowi Bytom – Zabrze/Ruda Śląska. Dążenie do uwzględnienia miasta jako zwyczajowego przystanku na trasie Wrocław-Kraków (a także na trasie w kierunku Warszawy, Poznania i Trójmiasta), na wzór Gliwic i Zabrza.
 • Wspieranie osiedlania się
  i rozwoju rodzin poprzez maksymalizację dostępu dzieci do żłobków i przedszkoli.
Proponuje się dodać:
 • Kierunek  dotyczący rozwoju funkcji akademickich w mieście.
 • Kierunek w zakresie promowania i podejmowania działań na rzecz lokalizacji w mieście instytucji o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. 
 • Kierunek : działania na rzecz znaczenia Bytomia jako ośrodka węzłowego w ruchu kolejowym o znaczeniu regionalnym i krajowym. 
 • Kierunek: poprawa dostępności do usług opieki nad dzieckiem, w tym żłobków i przedszkoli.
Wody Polskie Wskazano zakres wynikający z ustawy prawo wodne, jaki należy brać pod uwagę w przygotowaniu strategii. Proponuje się dodanie m.in. kierunków dotyczących aspektów gospodarki wodnej, przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania suszy.
 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Ujednolicić stosowanie nazwy: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia GZM. Nazwa została ujednolicona w tekście.
Osoby prywatne (otwarte spotkanie  konsultacyjne) W toku dyskusji poruszono w głównej mierze kwestie:
 • Relacji solidaryzmu społecznego do kwestii związanych z rozwojem infrastruktury i warunków życia w mieście. Kwestie związane z odpowiednimi warunkami powinny być  w pierwszym etapie a w dalszej kolejności działania związane z budową solidaryzmu.
 
 • Aspektów związanych z innowacyjnością, w tym w szczególności na czym ma polegać innowacyjność miasta.
 
 
 
 
 
 
 • Kluczowych aspektów i wyzwań związanych z jakością życia oraz oferty dla mieszkańców.
 
 
 
 
 
Wskazane fazy w  układzie celów strategii nie są następujące po sobie lecz realizowane mają być równolegle z różną perspektywą i obejmują cały okres wdrażania strategii.
 
 
 
 
Innowacyjność to pojęcie wykraczające poza sferę technologiczną, to również działania o charakterze organizacyjnym i społecznym. W kierunkach działań strategii uwzględniono szeroko rozumiane zagadnienie innowacji.  
 
W strategii wiele aspektów dotyczy jakości życia oraz usług dla mieszkańców. Nie można  jednak ograniczać funkcji miasta do „bycia sypialnią” i należy podnosić jego konkurencyjność poprzez tworzenie nowoczesnej gospodarki oraz usług przyciągających użytkowników z otoczenia.  
 
Zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zostaną wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu Strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie i treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu.
                                                                                                                      Podpisał
                                                                                                                      Prezydent Miasta
                                                                                                                      Mariusz Wołosz
Protokół z konsultacji z dnia 2022-11-29