Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie projektu uchwały regulującej współpracę miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 04.10.2022 r. do dnia 18.10.2022 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl. zakładka: „Dla mieszkańca – zaangażuj się”, „Konsultacje społeczne” (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu,
Biuro Organizacji Pozarządowych,
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: pozarzadowe@um.bytom.pl (z dopiskiem „konsultacje NGO”).
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: „Dla mieszkańca – zaangażuj się”, „Konsultacje społeczne” (www.konsultacje.bytom.pl). Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały

Podsumowanie konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. w dniach od 4 października do 18 października 2022 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 4 października do 18 października br. na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 i pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz zamieszczono w serwisie internetowym Gminy Bytom www.bytom.pl. Informację umieszczono na „platformie konsultacyjnej” - www.konsultacje.bytom.pl, a także przekazano Bytomskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Projekt uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Bytom od 4 października do 18 października br.

Uwagi, opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” można było zgłaszać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu,
Biuro Organizacji Pozarządowych,
ul. Parkowa 2,
41-902 Bytom,
lub drogą elektroniczną na adres: pozarzadowe@um.bytom.pl.
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 18 października br. W wyznaczonym terminie, do wskazanej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dot. zapisów programu.
Protokół z konsultacji z dnia 2022-10-19