Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
         Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 07  października 2022 r. do dnia
21 października 2022 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym
www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Kancelaria Rady Miejskiej
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
lub drogą elektroniczną na adres: pr@um.bytom.pl
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
Mdok:
 

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia żałącznik do protokołu konsultacji Statutu Miasta Bytomia

Podsumowanie konsultacji

PR.0006.2.2022
 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej                  
w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., w dniach od 07 października 2022 r. do 21 października 2022 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia.
 
   Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 07 października 2022 r. do 21 października 2022 r. na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego i w Biurze Organizacji Pozarządowych oraz zamieszczono w serwisie informacyjnym Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl). Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od 07 października 2022 r. do 21 października 2022 r.
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 21 października 2022 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu  wpłynęły 
5 opinii / uwag  dot. przedmiotowego projektu uchwały. Treść uwag w załączeniu.
Uwagi do projektu uchwały przekazano projektodawcy - Komisji Dialogu Społecznego i Spraw Regulaminowych Rady Miejskiej w Bytomiu.
 
 
 
Protokół z konsultacji z dnia 2022-10-24