Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Bytomiu.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie od 2 do 16 czerwca 2023 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz na Platformie konsultacji pod adresem: www.konsultacje.bytom.pl.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska przesłanego drogą elektroniczną na adres: kz@um.bytom.pl lub na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podajesię do publicznej wiadomości na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Bytomiu.

Podsumowanie konsultacji

 
Bytom, 19 czerwca 2023 r.
 
KZ.8120.32.2.2023


Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w okresie od dnia 2 do 16 czerwca 2023 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Bytomiu.

Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 2 do 16 czerwca 2023 r. na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy  pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia 2 do 16 czerwca 2023 r. Termin składania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały upłynął z dniem 16 czerwca 2023 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
 
Protokół z konsultacji z dnia 2023-06-19