Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach, dla których Miasto Bytom jest organem tworzącym i prowadzącym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza się do udziału w konsultacjach.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach, dla których Miasto Bytom jest organem tworzącym i prowadzącym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska, drogą elektroniczną na adres kz@um.bytom.pl lub na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Polityki Społecznej
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały - ustalenie wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach, dla których Miasto Bytom jest organem tworzącym

Podsumowanie konsultacji

Bytom, 17 lipca 2023 r.

KZ.8120.11.3.2023

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w okresie od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka z żłobkach, dla których Miasto Bytom jest organem tworzącym i prowadzącym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat.

Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 30 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r. Termin składania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały upłynął z dniem 14 lipca 2023 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.