Zakończone zostały prace nad aktualizacją bytomskiej strategii. Projekt dokumentu wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko zostanie poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 21 lipca do 11 sierpnia 2014 r. w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przepisy ustawy dają każdemu mieszkańcowi możliwość składania uwag i wniosków do projektów programów operacyjnych.
 
Uwagi i wnioski można składać:
  • za pomocą formularza zgłaszania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, ul. Parkowa 2, 41‑902 Bytom;
  • drogą elektroniczną, za pomocą formularza zgłaszania uwag, przesyłając na adres: zp@um.bytom.pl;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, pok. 225;
  • za pomocą formularza zgłaszania uwag w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Smolenia 35, w Biurze Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Rynek 26, w Biurze Promocji Bytomia, Rynek 7;
  • za pomocą formularza zgłaszania uwag w formie pisemnej w Biurach Programu Aktywności Lokalnej, w następujących lokalizacjach: Bytomskie Centrum Kultury, Plac Karin Stanek 1, pok. 203 oraz Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6, ul. Piecucha 10.
Uwagi i wnioski przyjmowane będą od dnia 21 lipca do dnia 11 sierpnia 2014 r. włącznie. Uwagi i wnioski, przesłane po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Strategicznego i Funduszy Europejskich w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu: 32 283 62 25.
Dokumenty dostępne są również:
  • w wersji papierowej: w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pok. 225, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Smolenia 35, w Biurze Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Rynek 26, w Biurze Promocji Bytomia, Rynek 7, w Biurach Programu Aktywności Lokalnej w następujących lokalizacjach: Bytomskie Centrum Kultury, Plac Karin Stanek 1, pok. 203 oraz Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6,
  • w wersji elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem http://bip.um.bytom.pl, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem www.bytom.pl.

Zapraszamy na forum konsultacji

Załączniki

formularz zgłaszania uwag Projekt Strategii Rozwoju Miasta - Bytom 2020+ Prognoza odziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta - Bytom 2020+ Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Podsumowanie konsultacji

Prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020”, przyjętej uchwałą nr XLVI/640/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2009 roku, trwały od kwietnia 2013r. do kwietnia 2014r. Nadzór merytoryczny nad procesem aktualizacji prowadził ekspert zewnętrzny, dr Krzysztof Wrana, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ramach prac nad aktualizacją dokumentu przeprowadzono łącznie 8 warsztatów strategicznych, w tym: ze środowiskiem przedsiębiorców, przedstawicielami bytomskiego środowiska medycznego, przedstawicielami bytomskich przemysłów kreatywnych i organizacji pozarządowych, radnymi, przedstawicielami poszczególnych wydziałów urzędu miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W trakcie prac warsztatowych zostały wypracowane m.in. wstępne przedsięwzięcia (działania, projekty, propozycje kierunkowe), wspierające wdrażanie strategii rozwoju Bytomia. Zaproponowane przedsięwzięcia podzielono na dwie grupy: · partnerskie przedsięwzięcia podmiotów lokalnych wdrażające strategię, · przedsięwzięcia tworzące warunki dla wdrażania strategii, w szczególności usuwające bariery funkcjonowania podmiotów lokalnych. W maju 2014 roku projekt strategii poddano konsultacjom wewnętrznym w ramach zespołu ds. programowania rozwoju miasta do roku 2022. W procesie konsultacji zebrano 62 uwagi, z których większość uwzględniono. Zestawienie uwag zawiera załącznik nr 1. W czerwcu 2014 roku przystąpiono do zlecenia przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko projektu strategii. W prognozie przeanalizowano możliwy wpływ celów, kierunków i partnerskich przedsięwzięć ujętych w strategii na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie ludzi. Wynik przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wskazują, że brak realizacji dokumentu skutkował będzie dalszym pogarszaniem stanu środowiska na obszarze miasta, co będzie wynikiem utrzymania dotychczasowych negatywnych trendów. Nie będą bowiem realizowane działania związane ze stosowaniem rozwiązań sprzyjających środowisku oraz hamujące nadmierną ingerencję człowieka w środowisko. Nawet jeżeli miejscowo wystąpią korzyści wynikające z odstąpienia od wdrożenia strategii to nie przewyższą one strat, jakie z punktu widzenia środowiska, mogą wystąpić w takim przypadku. Ponadto z przeprowadzonych analiz wynika, że nie ma konieczności wskazywania rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w strategii. Wynika to z tego, że zapisy dokumentu skłaniają do wykorzystania zasobów miasta w sposób planowy, z poszanowaniem praw rządzących środowiskiem, a realizacja proponowanych rozwiązań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera rekomendacje, które zostały uwzględnione w projekcie strategii. Mają one na celu wzmocnienie kwestii środowiskowych w jej zapisach. Zestawienie rekomendacji znajduje się w załączniku nr 2. W lipcu projekt „Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+” wraz z jej prognozą oddziaływania na środowisko został poddany konsultacjom społecznym. Zgodnie z art. 57 i art. 58 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1355 j.t) Prezydent Bytomia skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Ww. organy ochrony środowiska pozytywnie zaopiniowały przedstawione dokumenty nie wnosząc żadnych uwag (pisma z dnia: 11 sierpnia 2014 r. nr NS-NZ.041.15.2014 oraz nr WOOŚ.410.401.2014.BM). Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+” wraz z jej prognozą oddziaływania na środowisko, których celem było zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących dokumentu, trwały od 21 lipca do 11 sierpnia 2014r. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz na platformie konsultacji społecznych pod adresem http://www.konsultacje.bytom.pl/. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Uczestnicy konsultacji mogli zgłaszać propozycje, uwagi i opinie do projektu strategii za pomocą formularza, który dostępny był na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pok. 225, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Smolenia 35, w Biurze Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Rynek 26, w Biurze Promocji Bytomia, Rynek 7 oraz w Biurach Programu Aktywności Lokalnej, w następujących lokalizacjach: Bytomskie Centrum Kultury, plac Karin Stanek 1, pok.203 oraz Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6, ul. Piecucha 10. W czasie trwania konsultacji na wniosek uczestników programu aktywności lokalnej odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich z mieszkańcami dzielnicy Bobrek. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z założeniami „Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+” oraz przebiegiem konsultacji społecznych. W trakcie konsultacji zgłoszono do dokumentu strategii łącznie 23 uwagi, które zostały rozpatrzone i w większości uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. Zestawienie uwag wraz z odniesieniem się do nich zawiera załącznik nr 3.