KZ.8023.7.2024

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

 
       Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu zmieniającej uchwałę nr LXVII/867/22 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu.
     Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaprasza się do udziału w konsultacjach.
    Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie przedmiotowej uchwały.
     Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 28 czerwca do dnia 12 lipca 2024 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz na Platformie konsultacji pod adresem: www.konsultacje.bytom.pl.
     Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska przesłanego drogą elektroniczną na adres: kz@um.bytom.pl lub na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.
    Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje
się do publicznej wiadomości na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uhwały

Podsumowanie konsultacji

Bytom, 15 lipca 2024 r.
KZ.8023.7.2024
 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w okresie od dnia 28 czerwca 2024 r. do dnia 12 lipca 2024 r., przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu zmieniającej uchwałę nr LXVII/867/22 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od dnia 28 czerwca 2024 r. do dnia 12 lipca 2024 r. na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl), jak również opublikowano na stronie BIP Gminy Bytom.      
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 12 lipca 2024 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół z konsultacji z dnia 2024-07-15