Nabór na członków Bytomskiej Rady Seniorów
Jej celem jest reprezentowanie interesów osób starszych, monitorowanie ich potrzeb, aktywizacja działań na rzecz seniorów, a także współpraca z władzami miasta. Mowa o Bytomskiej Radzie Seniorów. Rozpoczął się właśnie nabór na jej członków.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/505/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu - Prezydent Bytomia ogłasza nabór na członków Rady.

Rada powoływana jest na okres 4-letniej kadencji, w skład której wchodzi 10 osób.
Członkami mogą zostać:
1)  osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie Bytomia;
2) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Każda organizacja lub podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłosić jednego kandydata. Dodatkowo, do zgłoszenia kandydatów do Rady, należy dołączyć uchwałę lub inny dokument potwierdzający wytypowanie przedstawiciela przez zgłaszający podmiot lub organizację.

Zgłoszenia kandydatów do Rady przyjmowane będą w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przyjmowaniu zgłoszeń na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w prasie lokalnej.

Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy Rynku 26/5, 41-902 Bytom osobiście lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Karty zgłoszeń dla osób, które ukończyły 60 rok życia oraz przedstawicieli podmiotów, działających na rzecz osób starszych - stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Karta zgłoszenia NGO