Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
    Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia  24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bytomiu.
    Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy zaprasza się do udziału w konsultacjach.
     Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bytomiu.
     Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 26 stycznia 2018 r. r. do dnia  9 lutego 2018 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
    Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie  14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Polityki Społecznej,
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: zz@um.bytom.pl
        Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
         Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
 
 
 
 

Załączniki

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bytomiu

Podsumowanie konsultacji

 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia  24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w dniach od 26 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bytomiu.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 26 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego i w Biurze Organizacji Pozarządowych oraz zamieszczono        w serwisie informacyjnym Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od 26 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r. Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął  z dniem 9 lutego 2018 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły uwagi i opinie, dot. przedmiotowego projektu uchwały.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół z konsultacji z dnia 2018-02-12