Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie
podziału Bytomia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie podziału Bytomia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 450) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl)
 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
ul.Parkowa 2, 41-902 Bytom
drogą elektroniczną na adres: so@um.bytom.pl
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl)
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej Projekt uchwały RM dot. stałych obwodów głosowania

Podsumowanie konsultacji


Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie podziału Bytomia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 11 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego i w Biurze Organizacji Pozarządowych oraz zamieszczono w serwisie informacyjnym Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r.
 
Termin składania uwag i opinii dot.  projektu uchwały upłynął z dniem 25 kwietnia 2018 r.
 
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
Protokół z konsultacji z dnia 2018-04-26