Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dot. zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i w budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom.
 
 
Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 

            Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i w budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy zaprasza się do udziału w  konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie projekty uchwały, o którym mowa powyżej.
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 30 maja 2019 r. do dnia 13 czerwca 2019 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl
w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
    
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie  14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
lub drogą elektroniczną na adres: zs@um.bytom.pl
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/ Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały_Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom