Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
24 marca 2014 r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Bytom
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zaprasza się do udziału
w konsultacjach.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie w terminie od 26.07.2019 r. do 09.08.2019 r.
na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: Organizacje Pozarządowe / Platforma Konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom drogą elektroniczną na adres ke@um.bytom.pl lub w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Edukacji
ul. Jana Smolenia 35, 41-902 Bytom.
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: Organizacje Pozarządowe/Platforma Konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy

Załączniki

Porjekt uchwały

Podsumowanie konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji w dniach od 1 kwietnia 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Bytom Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 26 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego i w Biurze Organizacji Pozarządowych oraz zamieszczono w serwisie informacyjnym Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl). Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od 26 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019r. Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 9 sierpnia 2019 r. W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły uwagi dot. przedmiotowego projektu uchwały.
Protokół z konsultacji z dnia 2019-08-12