Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnejprojektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu.
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/195/19 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 25 stycznia 2020 r. do dnia 7 lutego 2020 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej,
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: zz@um.bytom.pl

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji www.konsultacje.bytom.pl.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały

Podsumowanie konsultacji


 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w okresie od dnia 25 stycznia 2020 r. do dnia 7 lutego 2020 r., przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/195/19 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 25 stycznia 2020 r. do dnia 7 lutego 2020 r. na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia 25 stycznia 2020 r. do dnia 7 lutego 2020 r.
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 7 lutego 2020 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu wpłynęła jedna, pozytywna opinia dot. przedmiotowego projektu uchwały, którą złożyła Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
 
 
 
 
Protokół z konsultacji z dnia 2020-02-10