Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia wzoru wniosku    o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia
18 maja 2021 r.
na stronie BIP Gminy Bytom oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska, drogą elektroniczną na adres zz@um.bytom.pl lub na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Polityki Społecznej
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje
się do publicznej wiadomości na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały RM w Bytomiu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Podsumowanie konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w okresie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 18 maja 2021 r., przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 4 maja 2021 r. do dnia 18 maja 2021 r. na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 i w budynku przy  pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 18 maja 2021 r.
Termin składania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały upłynął z dniem 18 maja 2021 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
Protokół z konsultacji z dnia 2021-05-19