Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej

projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru pod nazwą „Verona”.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                 i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 25 sierpnia 2021 r. do dnia 8 września 2021 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe / Platforma konsultacji                 ( www.konsultacje.bytom.pl ).
 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu       na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: zs@um.bytom.pl
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe / Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

projekt uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru pod nazwą "Verona" Protokół z konsultacji

Podsumowanie konsultacji

PROTOKÓŁ

 
z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu                        w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru pod nazwą „Verona”.
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057     z późn. zm.) przeprowadzono konsultacje z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie podjęcia uchwały w sprawie w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru pod nazwą „Verona”.
Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXIX/395/14 z dnia  24 marca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytki publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informację o przeprowadzonych konsultacjach wywieszono w dniach 25.08.2021r. – 08.09.2021r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz umieszczono na stronie internetowej Gminy Bytom: www.bytom.pl , w zakładce organizacje pozarządowe / Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Natomiast projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom w dniu 25 sierpnia 2021r.
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogły być przedstawiane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnej   na adres: Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub w formie elektronicznej: zs@um.bytom.pl.
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 22 września 2021 roku.
 
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu wpłynęły w dniu 2 września 2021 r. uwagi Nadleśnictwa Brynek dot. przedmiotowego projektu uchwały.