Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/320/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie wprowadzonych zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 3 lipca 2014 r. do dnia 17 lipca 2014 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl. zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie  14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Polityki Społecznej,
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: kz@um.bytom.pl

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Zapraszamy na forum konsultacji

Załączniki

Projekt uchwały RM w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/320/13 RM w Bytomiu z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Podsumowanie konsultacji

Protokół z konsultacji z dnia 2014-07-18