Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, z późń. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
zmieniającej uchwałę nr X/137/11 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bytom.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w przedmiotowym projekcie uchwały Rady Miejskiej. Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bytom, w serwisie internetowym www.bytom.pl, zakładka: dla mieszkańca/zaangażuj się/konsultacje społeczne. Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Edukacji
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
lub drogą elektroniczną na adres: ke@um.bytom.pl
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół  podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl, w zakładce: zaangażuj się/konsultacje społeczne.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.
 
Barbara Freier-Pniok
Naczelnik Wydziału Edukacji

Załączniki

Projekt uchwały