KONSULTACJE
„PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA BYTOMIA
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA ROK 2023”

W związku z rozpoczęciem prac nad „Programem współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Bytomiu serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do włączenia się w tworzenie ww. dokumentu i tym samym do składania swoich uwag oraz opinii na temat kształtu przyszłorocznego Programu.
Projekt Programu, o którym mowa zostanie opracowany i zaopiniowany przez powołany zespół konsultacyjny, w skład którego wejdą zarówno przedstawiciele Prezydenta Bytomia, Rady Miejskiej jak i organizacji pozarządowych.

Punktem wyjścia prac nad projektem nowego dokumentu jest obowiązujący „Program współpracy na rok 2022”. Treść aktualnie obowiązującego programu jest dostępna na stronie internetowej www.bytom.pl w zakładce „Dla Mieszkańca – Zaangażuj się”.

Wszystkie opinie, uwagi, sugestie proszę przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres pozarzadowe@um.bytom.pl, za pomocą Platformy Konsultacji www.konsultacje.bytom.pl, bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres: (Biuro Organizacji Pozarządowych), Urząd Miejski w Bytomiu ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom w terminie do 05.09.2022 r. Liczy się data wpływu do Urzędu. Państwa wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane i będą pomocne w dalszych pracach nad Programem.”

Zapraszamy na forum konsultacji

Załączniki

Aktualny "Program wspóracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2022"