Bytom, 27 lipca 2023 r.
KK.0006.4.2023
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., wszczyna się konsultacje  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w przedmiotowym projekcie uchwały Rady Miejskiej. Projekt uchwały zamieszczony zostanie w dniach 27 lipca - 11 sierpnia 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bytom, a także na stronie internetowej: www.konsultacje.bytom.pl
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie
14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Miejski w Bytomiu

Wydział Kultury i Sportu,
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
lub drogą elektroniczną na adres: kk@um.bytom.pl
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół  podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.konsultacje.bytom.pl
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.
 
                                                                                          Piotr Kowalski
                                                                                     zastępca naczelnika
                                                                                 Wydziału Kultury i Sportu

Załączniki

nadanie statutu OSIR