Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia  24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi       i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej        w Bytomiu.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień  zawartych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Bytomiu.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 10 sierpnia 2023 r. do dnia  24 sierpnia 2023 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie  14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu - Wydział Polityki Społecznej,
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: kz@um.bytom.pl
 
            Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
         Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
 

Załączniki

Projekt uchwały - powoływanie i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego

Podsumowanie konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi              i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w dniach od 10 sierpnia 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Bytomiu.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 10 sierpnia 2023 r. do 24 sierpnia  2023 r. na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy Rynku 26/5 oraz zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom www.bytom.pl w zakładce: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od 10 sierpnia  2023 r. do 24 sierpnia 2023 r. Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 24 sierpnia 2023 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
Protokół z konsultacji z dnia 2023-08-25 Protokół z konsultacji z dnia 2023-08-25