Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
24 marca 2014 r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
zmieniającej uchwałę nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom
 
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn.: Dz. U z 2023 r. poz. 571) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie w terminie od 26.10.2023 r. do 09.11.2023 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: Organizacje Pozarządowe / Platforma Konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom drogą elektroniczną na adres ke@um.bytom.pl lub w formie pisemnego stanowiska na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Edukacji
ul. Jana Smolenia 35, 41-902 Bytom.
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: Organizacje Pozarządowe/Platforma Konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały