Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXIX/998/23 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie przedmiotowej uchwały.
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 27 października do dnia 10 listopada 2023 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz na Platformie konsultacji pod adresem: www.konsultacje.bytom.pl.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska przesłanego drogą elektroniczną na adres: kz@um.bytom.pl lub na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały.
Protokół podaje się do publicznej wiadomości na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
 

Załączniki

Projekt uchwały

Podsumowanie konsultacji

Bytom, 13.11.2023 r.
 
KZ.7335.10.2023
Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w okresie od dnia 27 października do dnia 10 listopada 2023 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu zmieniającej uchwałę nr LXXIX/998/23 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia.

Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 27 października do dnia 10 listopada 2023 r. na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy  pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia 27 października do dnia 10 listopada 2023 r.
Termin składania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały upłynął z dniem 10 listopada 2023 r.

W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
 
Protokół z konsultacji z dnia 2023-11-16