Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 26 stycznia 2024 r. do dnia 9 lutego 2024 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska, drogą elektroniczną na adres kz@um.bytom.pl lub na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Polityki Społecznej
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu

Podsumowanie konsultacji

Bytom, 13 lutego 2024 r.
KZ.8120.4.2.2024
 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w okresie od dnia 26 stycznia 2024 r. do dnia 9 lutego 2024 r., przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 26 stycznia 2024 r. do dnia 9 lutego 2024 r., na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia 26 stycznia 2024 r. do dnia 9 lutego 2024 r..
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 9 lutego 2024 r.
W czasie trwania konsultacji, tj. w dniu 29 stycznia 2024 r., do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu wpłynęło, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pismo zawierające uwagi w następujących obszarach:
  1. braku informacji, co stanowi podstawę odpłatności (składowe elementy: prąd, woda, gaz, konserwacja, podatek, ubezpieczenie itp.);
  2. braku określenia terminu dokonywania opłat - do którego dnia m-ca opłatę należy uiścić;
  3. braku wskazania osoby/organu, który ustala wysokość indywidualnej opłaty;
  4. oraz braku informacji dotyczącej umowy zawieranej z osobą objętą wsparciem.
             Uwagi zgłoszone do projektu uchwały nie zostały uwzględnione, gdyż uwaga nr 2 została określona w § 1 ust. 3 i ust. 4 załącznika do uchwały, a obszary tematyczne, wskazane w pkt. 1, 3 i 4 ww. pisma, regulują akty normatywne wyższego rzędu.
Protokół z konsultacji z dnia 2024-02-15